Освітній процес

Освітній процес – організоване закладом освіти здобування здобувачем освіти відповідного рівня освіти в інституційній формі, що відбувається за освітньою програмою в спеціально створеному освітньому середовищі із встановленими властивостями.

 Учасники освітнього процесу:

-Адміністрація закладу освіти
-Вчителі
-Учні
-Працівники
-Батьки і громадськість

     З урахуванням наявних норм законодавства про освіту, освітній процес у сучасному закладі загальної середньої освіти:

 • забезпечує єдність навчання, виховання і розвитку учня;
 • реалізується відповідно до освітньої програми, розробленої й затвердженої закладом освіти на основі державних стандартів загальної середньої освіти, яка обов’язково передбачає освітні компоненти для вільного вибору учня;
 • здійснюється як одночасна співдіяльність і постійна взаємодія учня (навчальна діяльність) і вчителя (педагогічна діяльність) у формах, за допомогою методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • передбачає повне виконання закладом освіти відповідної освітньої програми та досягнення учнем визначених нею результатів навчання (компетентностей) як особистісних якостей, які підлягають ідентифікації, вимірюванню та оцінюванню та які учень здатен продемонструвати після завершення освітньої програми та окремих її компонентів у встановленому порядку та у визначені терміни;
 • відбувається в створеному закладом освіти освітньому середовищі як упорядкованій сукупності умов, що уможливлюють здобування учнем загальної середньої освіти. 

Особливості організації освітнього процесу у закладі

 • Освітній процес у ліцеї здійснюється відповідно до робочих навчальних  планів, складених на  основі  типових  навчальних планів, затверджених  Міністерством  освіти  і  науки.
 • Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні  завдання  на  кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей  та  природних  здібностей  дітей.
 • Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується школою з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.
 • Школа обирає форми, засоби i методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.
 • Індивідуальне  навчання  та  екстернат  у школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти,  затверджених  Міністерством освіти і науки.
 • Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно  до кількості  поданих  заяв  та  санітарно-гігієнічних  умов  для здійснення  освітнього процесу.
 • Прийом  учнiв  до  всіх  класів  школи здійснюється на безконкурсній основі відповідно  до  території обслуговування. Учні, які не проживають на території  обслуговування,  можуть  бути  зараховані  до  школи  за  наявності вільних місць у відповідному класі.
 • Прийом учнiв до класів з поглибленим вивченням окремих предметів, проводиться на пiдставi заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основi.
 • Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі здійснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.
 • Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, заліків, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.
 • Навчальний  рік у школі  починається 1 вересня і  закінчується  не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється  виконанням  навчальних  програм з усiх предметів.
 • Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
 • Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі становить 45 хвилин.
 • Тривалiсть перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації  активного  відпочинку  i  харчування  учнів,  але не менш як 10  хвилин.
 • Розклад урокiв складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.
 • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 • Навчання у випускних 9 i 11  класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуску учнів школи встановлюються Міністерством освіти і науки. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).
 • В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та МОЗ.
 • За відмінні успіхи в навчанні учні 1 – 8, 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями — золотою “За особливі успіхи у навчанні” або срібною “За успіхи у навчанні”. За відмінні успiхи в навчаннi випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Форми здобуття загальної середньої освіти

Відповідно до статті 9 Закону про освіту формами здобуття освіти в закладі є:
інституційна (очна (денна));
індивідуальна ( сімейна (домашня), педагогічний патронаж)
.

 • Очна (денна) форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.
 • Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.
 • Педагогічний патронаж – це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *